Palmovka 2030

Smyslem tohoto přehledu záměrů je shromáždit na jednom místě všechny dostupné informace o plánovaných investicích v oblasti Palmovka za účelem koordinace a informování veřejnosti. 

Městská část Praha 8 tento přehled sestavuje na základě informací z více zdrojů. Skutečnost, že je záměr uveřejněn na tomto webu, nevyjadřuje jakékoliv stanovisko Městské části Praha 8 k danému záměru.  Informace jsou pravidelně aktualizovány, přesto je nutné k tomuto seznamu přistupovat jen jako k orientačnímu přehledu. 

  • MAPA
  • SEZNAM

Aktuální projekty na Palmovce

Úprava veřejných prostranství
Projekty úprav veřejných prostranství tedy ulic, náměstí a parků včetně lokálních dočasných a dlouhodobých intervencí.
Známé záměry
Známé developerské a jiné investiční záměry v různých stádiích přípravy.
Území s plánovanou změnou
Vyznačení území, ve kterém územně plánovací dokumentace počítá se změnou využití a s nutností definovat novou urbanistickou strukturu.
Dopravní infrastruktura
Plánované projekty dopravní infrastruktury a její rekonstrukce včetně projektů, které vyplývají z platné územně plánovací dokumentace, ale nebyly dále rozpracovány.
Pro přiblížení / oddálení mapy držte také klávesu ctrl.
Pro posouvání, přibližování a oddalování mapy použijte dva prsty.
MČ Praha 8

Zklidnění dopravy Na Hrázi - Kotlaska

zdroj: MČ Praha 8
VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha / Technická správa komunikací
realizováno

Rekonstrukce povrchů Zenklova

zdroj: MČ Praha 8
VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha / DPP
vydané územní rozhodnutí, realizace nejistá

Rekonstrukce tramvajové tratě Libeňský most

zdroj: Dopravní podnik hl. města Prahy
VÍCE O PROJEKTU

Rozvojové území Rohanské nábřeží

zdroj:

Rozvoj transformačního území Rohanské nábřeží bude důležitým krokem k propojení kompaktní zástavby Palmovky s Karlínem. Celkové urbanistické řešení s propracovanou strukturou veřejných prostranství by mělo zlepšit prostupnost území a přístup k rekreačnímu zázemí podél Vltavy. 

VÍCE O PROJEKTU

Rozvojové území Palmovka

zdroj:

Pro budoucnost oblasti Palmovka je stěžejní urbanistické a funkční vyřešení tohoto území.

Většina pozemků je ve vlastnictví samosprávy nebo jimi kontrolovaných organizací (DPP).

Stávající situace je příležitostí pro koncepční a koordinovaný rozvoj území, který dále rozvine jeho současné hodnoty. Zodpovědnost za celkovou koncepci by neměla být na jednotlivých investorech, ale na samosprávě. 

VÍCE O PROJEKTU

Území autobusového nádraží

zdroj:

Území již vysloužilého autobusového nádraží je v územním plánu vedeno jako území s polyfunkčním využitím všeobecně smíšeným a všeobecně obytným. DPP nyní jedná o jeho prodeji. Následně by mělo být investorem transformováno na obytnou a komerční funkci. 

VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha/TSK
platná povolení, realizace nejistá

Rekonstrukce Libeňského mostu

zdroj:
VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha / Odbor strategických investic
záměr dle ú.p.

Pobřežní IV jih / jižní obchvat Libně

zdroj:
VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha / Odbor strategických investic
záměr dle ú.p.

Pobřežní IV sever / tunel pod Palmovkou

zdroj:
VÍCE O PROJEKTU
MČ Praha 8
ve výstavbě

Sídlo MČ Praha 8 a ZZS bývalé Centrum Nová Palmovka

zdroj:
VÍCE O PROJEKTU
Crestyl / Marina Boulevard s.r.o.
ve výstavbě

Soubor bytových domů Dock C – Marina Boulevard

zdroj: Crestyl

Marina Boulevard je poslední etapou rezidencí DOCK. Celková podlažní plocha projektu činí 14 288 metrů.

VÍCE O PROJEKTU
Crestyl / River Watch 3 s.r.o.
ve výstavbě, termín dokončení léto 2018

Soubor bytových domů Dock B – River Watch III

zdroj: Crestyl

Soubor obytných domů o celkové rozloze 7 939 m, jejichž komplex tvoří nízkopodlažní bytové domy, které doplní stávající zástavbu v blízkosti Vltavy. 

VÍCE O PROJEKTU
DPP / Akvo / Discovery Group
stavební řízeno zastaveno (2007)

Polyfunkční dům na místě autobusového nádraží

zdroj:

Polyfunkční dům Palmovka One se záměrem na vybudování 277 bytů o 25 000 m obytných ploch

VÍCE O PROJEKTU
CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a.s. (zastupován CENTRAL GROUP a.s.)
zahájeno územní řízení

Obytný soubor Zenklova Praha 8 - Libeň, při komunikaci Vojenova

zdroj: spis. zn. MCP8 102231/2017/OV.Pet

Jedná se o novostavbu obytného souboru sestávajícího se ze dvou bytových domů (AB a C) včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, zařízení staveniště a informační tabule. Vlastní stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 3645, 3646/1, 3646/3 v k.ú. Libeň.

VÍCE O PROJEKTU
Crestyl / Docks Commercial, s. r. o.
vydáno územní rozhodnutí

Soubor kancelářských budov Dock IN 05

zdroj: Crestyl

Jde o novostavbu kancelářských budov s 14 100 m2 HPP kancelářské plochy a 3 200 m2 HPP pro služby a obchody. 

VÍCE O PROJEKTU
Crestyl / Docks Commercial, s. r. o.
ve výstavbě

Soubor kancelářských budov Dock IN 03

zdroj: Crestyl

Jde o novostavbu kancelářských budov s 17 400 m2 HPP kancelářské plochy a 2 400 m2 HPP pro služby a obchody.

VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha / DPP
realizováno

Bezbariérový přístup do stanice metra Palmovka

zdroj: Dopravní podnik hl. města. Prahy
VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha / DPP
realizováno

Rekonstrukce tramvajové tratě Zenklova

zdroj: Dopravní podnik hl. města Prahy
VÍCE O PROJEKTU
MČ Praha 8
realizováno

Rekonstrukce Thomayerových sadů

zdroj: MČ Praha 8

Obnova Thomayerových sadů s sebou přináší opravy cestní sítě, schodišť a zábradlí. V neposlední řadě proběhnou úpravy stávajících vegetačních prvků a mobiliáře.

VÍCE O PROJEKTU
MČ Praha 8
v přípravě

Kavárna na náměstí

zdroj: MČ Praha 8

Kavárna v předprostoru budovy Komerční banky u stanice metra promění dnes nevyužívaný prostor v místo k posezení. Objekt tvořený recyklovaným lodním kontejnerem a dřevěným pódiem dotváří hranu náměstí a jeho provoz umožní sociální kontrolu nad tímto veřejným prostorem.

Dokument ke stažení

VÍCE O PROJEKTU
MČ Praha 8
v přípravě

Infocentrum s rozhlednou

zdroj: MČ Praha 8

Hmotově objekt vytváří dočasnou hranu budoucímu náměstí na Palmovce a pomáhá prostor definovat, svojí funkcí reaguje na potřebu informovat veřejnost o revitalizaci Palmovky a obecně o dění v této dynamicky se rozvíjející části Prahy. Rozhledna o výšce 9 m umožní sledovat proměnu místa z ptačí perspektivy a nahlížet tak za „okraj stavebních ohrad“ projektů v okolí.

Dokument ke stažení

VÍCE O PROJEKTU
TSK a.s.
v přípravě

Revitalizace Elsnicova náměstí

zdroj:

Předmětem veřejné zakázky je oprava území u mostu přes Rokytku od Zenklovy ulice po Voctářovu. Odkryto bude mimo jiné koryto potoka. Rovněž bude vyměněna dlažba a lavičky či koše.

VÍCE O PROJEKTU
MČ Praha 8
realizováno

Revitalizace Libeňského podzámčí

zdroj:

MČ Praha 8 dokončila v létě 2018 revitalizaci Libeňského podzámčí, které bylo několik let v žalostném stavu a zcela nepřístupné. 

VÍCE O PROJEKTU
Metrostav
realizováno

Rekonstrukce haly Palmovka Open Park O

zdroj:

Rekonstrukcí haly Palmovka vznikne 8 415 m nových kancelářských ploch. 

VÍCE O PROJEKTU
Metrostav / Palmovka 4, s.r.o.
realizováno

Kancelářská budova Palmovka Open Park IV

zdroj:

Kancelářská budova Palmovka Open Park IV nabídne 11992 m  kancelářských ploch a 998 m pro služby a obchody. 

VÍCE O PROJEKTU
Metrostav / Palmovka 3, s.r.o.
ve výstavbě

Kancelářská budova Palmovka Open Park III

zdroj:

Kancelářská budova komplexu Palmovka Open Park III přináší novou plochu 9672 m kancelářských prostor. 

VÍCE O PROJEKTU
p. Šípek, p. Šípková
vydáno územní rozhodnutí

Bytový dům Kotlaska

zdroj: spis. zn. MCP8 023307/2009/OV.Hrd

Bytový dům Kotlaska nabídne 30 bytů. Celková podlažní plocha činí 2800 m. 

VÍCE O PROJEKTU
Katsumi, a.s.
vydáno stavební povolení

Bytový dům Rezidence Elite

zdroj:

Rezidence Elite vytvoří na Palmovce 3100m obytných ploch. 

VÍCE O PROJEKTU
City Loft s.r.o.
vydáno územní rozhodnutí

Bytový dům City Loft

zdroj:

Projekt City Loft představuje záměr na vybudování bytového domu s 58 byty o celkové ploše 5 200 metrů.

VÍCE O PROJEKTU
Polyfunkční dům Zenklova s.r.o.
vydáno územní rozhodnutí

Polyfunkční dům při ulici Zenklova

zdroj: Polyfunkční dům Zenklova s.r.o.

Polyfunkční dům Zenklova představuje záměr na vybudování 30 bytů, celkové plochy nezjištěny.

VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha / TSK / Crestyl
vydáno územní rozhodnutí

Napojení Libeňského mostu na severní obchvat Libně

zdroj:
VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha / DPP
vydáno územní rozhodnutí

Rekonstrukce tramvajové tratě Palmovka - blok

zdroj: Dopravní podnik hl. města Prahy
VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha / DPP
vydáno územní rozhodnutí

Rekonstrukce tramvajové tratě Sokolovská, U Balabenky

zdroj: Dopravní podnik hl. města Prahy
VÍCE O PROJEKTU
MČ Praha 8
v přípravě

Předprostor nové budovy Úřadu MČ Praha 8

zdroj: MČ Praha 8

V návaznosti na dostavbu budovy tzv. Centra nová Palmovka, ve které bude umístěna radnice MČ Praha 8 a sídlo Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, vznikne i nové řešení prostranství před touto budovou. Projekt počítá s reprezentativním předprostorem s vodním prvkem, pobytovou loukou a obslužnou komunikací podél objektu.

VÍCE O PROJEKTU
MČ Praha 8
realizováno

Nový mobiliář

zdroj: MČ Praha 8

Celkem 6 nových prvků mobiliáře bude umístěno podél ulice Na Žertvách v blízkosti tramvajové zastávky. Kromě sezení poslouží mobiliář i k umístění vegetačních prvků, odložení zavazadla nebo krátkému posezení. Zbylé tři prvky budou umístěny v okolí křižovatky Palmovka (křížení ul. Na Žertvách a Zenklova). 

Dokument ke stažení

VÍCE O PROJEKTU
MČ Praha 8
studie

Palmovecký kopec: urbanistická vize lokality

zdroj: MČ Praha 8

Studie předkládá novou vizi palmoveckého kopce – takového, který se znovu stává plnohodnotnou součástí Libně. V budoucnu tak může mít nové palmovecké centrum v těsné blízkosti vyhledávaný park s neuvěřitelným výhledem, sportovním i gastro zázemím a dominantou koule viditelnou z velké části Prahy.

VÍCE O PROJEKTU
MČ Praha 8
realizováno

Revitalizace libeňského parčíku u Rokytky

zdroj: MČ Praha 8
VÍCE O PROJEKTU
Úprava veřejných prostranství
Projekty úprav veřejných prostranství tedy ulic, náměstí a parků včetně lokálních dočasných a dlouhodobých intervencí.
Známé záměry
Známé developerské a jiné investiční záměry v různých stádiích přípravy.
Území s plánovanou změnou
Vyznačení území, ve kterém územně plánovací dokumentace počítá se změnou využití a s nutností definovat novou urbanistickou strukturu.
Dopravní infrastruktura
Plánované projekty dopravní infrastruktury a její rekonstrukce včetně projektů, které vyplývají z platné územně plánovací dokumentace, ale nebyly dále rozpracovány.
Zklidnění dopravy Na Hrázi - Kotlaska

Zklidnění dopravy Na Hrázi - Kotlaska

zdroj: MČ Praha 8
MČ Praha 8
VÍCE O PROJEKTU
Rekonstrukce povrchů Zenklova

Rekonstrukce povrchů Zenklova

zdroj: MČ Praha 8
Hl. město Praha / Technická správa komunikací
realizováno
VÍCE O PROJEKTU
Rekonstrukce tramvajové tratě Libeňský most

Rekonstrukce tramvajové tratě Libeňský most

zdroj: Dopravní podnik hl. města Prahy
Hl. město Praha / DPP
vydané územní rozhodnutí, realizace nejistá
VÍCE O PROJEKTU
Rozvojové území Rohanské nábřeží

Rozvojové území Rohanské nábřeží

zdroj:

Rozvoj transformačního území Rohanské nábřeží bude důležitým krokem k propojení kompaktní zástavby Palmovky s Karlínem. Celkové urbanistické řešení s propracovanou strukturou veřejných prostranství by mělo zlepšit prostupnost území a přístup k rekreačnímu zázemí podél Vltavy. 

VÍCE O PROJEKTU
Rozvojové území Palmovka

Rozvojové území Palmovka

zdroj:

Pro budoucnost oblasti Palmovka je stěžejní urbanistické a funkční vyřešení tohoto území.

Většina pozemků je ve vlastnictví samosprávy nebo jimi kontrolovaných organizací (DPP).

Stávající situace je příležitostí pro koncepční a koordinovaný rozvoj území, který dále rozvine jeho současné hodnoty. Zodpovědnost za celkovou koncepci by neměla být na jednotlivých investorech, ale na samosprávě. 

VÍCE O PROJEKTU
Území autobusového nádraží

Území autobusového nádraží

zdroj:

Území již vysloužilého autobusového nádraží je v územním plánu vedeno jako území s polyfunkčním využitím všeobecně smíšeným a všeobecně obytným. DPP nyní jedná o jeho prodeji. Následně by mělo být investorem transformováno na obytnou a komerční funkci. 

VÍCE O PROJEKTU
Rekonstrukce Libeňského mostu

Rekonstrukce Libeňského mostu

zdroj:
Hl. město Praha/TSK
platná povolení, realizace nejistá
VÍCE O PROJEKTU
Pobřežní IV jih / jižní obchvat Libně

Pobřežní IV jih / jižní obchvat Libně

zdroj:
Hl. město Praha / Odbor strategických investic
záměr dle ú.p.
VÍCE O PROJEKTU
Pobřežní IV sever / tunel pod Palmovkou

Pobřežní IV sever / tunel pod Palmovkou

zdroj:
Hl. město Praha / Odbor strategických investic
záměr dle ú.p.
VÍCE O PROJEKTU
Sídlo MČ Praha 8 a ZZS bývalé Centrum Nová Palmovka

Sídlo MČ Praha 8 a ZZS bývalé Centrum Nová Palmovka

zdroj:
MČ Praha 8
ve výstavbě
VÍCE O PROJEKTU
Soubor bytových domů Dock C – Marina Boulevard

Soubor bytových domů Dock C – Marina Boulevard

zdroj: Crestyl

Marina Boulevard je poslední etapou rezidencí DOCK. Celková podlažní plocha projektu činí 14 288 metrů.

Crestyl / Marina Boulevard s.r.o.
ve výstavbě
VÍCE O PROJEKTU
Soubor bytových domů Dock B – River Watch III

Soubor bytových domů Dock B – River Watch III

zdroj: Crestyl

Soubor obytných domů o celkové rozloze 7 939 m, jejichž komplex tvoří nízkopodlažní bytové domy, které doplní stávající zástavbu v blízkosti Vltavy. 

Crestyl / River Watch 3 s.r.o.
ve výstavbě, termín dokončení léto 2018
VÍCE O PROJEKTU
Polyfunkční dům na místě autobusového nádraží

Polyfunkční dům na místě autobusového nádraží

zdroj:

Polyfunkční dům Palmovka One se záměrem na vybudování 277 bytů o 25 000 m obytných ploch

DPP / Akvo / Discovery Group
stavební řízeno zastaveno (2007)
VÍCE O PROJEKTU
Obytný soubor Zenklova Praha 8 - Libeň, při komunikaci Vojenova

Obytný soubor Zenklova Praha 8 - Libeň, při komunikaci Vojenova

zdroj: spis. zn. MCP8 102231/2017/OV.Pet

Jedná se o novostavbu obytného souboru sestávajícího se ze dvou bytových domů (AB a C) včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, zařízení staveniště a informační tabule. Vlastní stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 3645, 3646/1, 3646/3 v k.ú. Libeň.

CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a.s. (zastupován CENTRAL GROUP a.s.)
zahájeno územní řízení
VÍCE O PROJEKTU
Soubor kancelářských budov Dock IN 05

Soubor kancelářských budov Dock IN 05

zdroj: Crestyl

Jde o novostavbu kancelářských budov s 14 100 m2 HPP kancelářské plochy a 3 200 m2 HPP pro služby a obchody. 

Crestyl / Docks Commercial, s. r. o.
vydáno územní rozhodnutí
VÍCE O PROJEKTU
Soubor kancelářských budov Dock IN 03

Soubor kancelářských budov Dock IN 03

zdroj: Crestyl

Jde o novostavbu kancelářských budov s 17 400 m2 HPP kancelářské plochy a 2 400 m2 HPP pro služby a obchody.

Crestyl / Docks Commercial, s. r. o.
ve výstavbě
VÍCE O PROJEKTU
Bezbariérový přístup do stanice metra Palmovka

Bezbariérový přístup do stanice metra Palmovka

zdroj: Dopravní podnik hl. města. Prahy
Hl. město Praha / DPP
realizováno
VÍCE O PROJEKTU
Rekonstrukce tramvajové tratě Zenklova

Rekonstrukce tramvajové tratě Zenklova

zdroj: Dopravní podnik hl. města Prahy
Hl. město Praha / DPP
realizováno
VÍCE O PROJEKTU
Rekonstrukce Thomayerových sadů

Rekonstrukce Thomayerových sadů

zdroj: MČ Praha 8

Obnova Thomayerových sadů s sebou přináší opravy cestní sítě, schodišť a zábradlí. V neposlední řadě proběhnou úpravy stávajících vegetačních prvků a mobiliáře.

MČ Praha 8
realizováno
VÍCE O PROJEKTU
Kavárna na náměstí

Kavárna na náměstí

zdroj: MČ Praha 8

Kavárna v předprostoru budovy Komerční banky u stanice metra promění dnes nevyužívaný prostor v místo k posezení. Objekt tvořený recyklovaným lodním kontejnerem a dřevěným pódiem dotváří hranu náměstí a jeho provoz umožní sociální kontrolu nad tímto veřejným prostorem.

Dokument ke stažení

MČ Praha 8
v přípravě
VÍCE O PROJEKTU
Infocentrum s rozhlednou

Infocentrum s rozhlednou

zdroj: MČ Praha 8

Hmotově objekt vytváří dočasnou hranu budoucímu náměstí na Palmovce a pomáhá prostor definovat, svojí funkcí reaguje na potřebu informovat veřejnost o revitalizaci Palmovky a obecně o dění v této dynamicky se rozvíjející části Prahy. Rozhledna o výšce 9 m umožní sledovat proměnu místa z ptačí perspektivy a nahlížet tak za „okraj stavebních ohrad“ projektů v okolí.

Dokument ke stažení

MČ Praha 8
v přípravě
VÍCE O PROJEKTU
Revitalizace Elsnicova náměstí

Revitalizace Elsnicova náměstí

zdroj:

Předmětem veřejné zakázky je oprava území u mostu přes Rokytku od Zenklovy ulice po Voctářovu. Odkryto bude mimo jiné koryto potoka. Rovněž bude vyměněna dlažba a lavičky či koše.

TSK a.s.
v přípravě
VÍCE O PROJEKTU
Revitalizace Libeňského podzámčí

Revitalizace Libeňského podzámčí

zdroj:

MČ Praha 8 dokončila v létě 2018 revitalizaci Libeňského podzámčí, které bylo několik let v žalostném stavu a zcela nepřístupné. 

MČ Praha 8
realizováno
VÍCE O PROJEKTU
Rekonstrukce haly Palmovka Open Park O

Rekonstrukce haly Palmovka Open Park O

zdroj:

Rekonstrukcí haly Palmovka vznikne 8 415 m nových kancelářských ploch. 

Metrostav
realizováno
VÍCE O PROJEKTU
Kancelářská budova Palmovka Open Park IV

Kancelářská budova Palmovka Open Park IV

zdroj:

Kancelářská budova Palmovka Open Park IV nabídne 11992 m  kancelářských ploch a 998 m pro služby a obchody. 

Metrostav / Palmovka 4, s.r.o.
realizováno
VÍCE O PROJEKTU
Kancelářská budova Palmovka Open Park III

Kancelářská budova Palmovka Open Park III

zdroj:

Kancelářská budova komplexu Palmovka Open Park III přináší novou plochu 9672 m kancelářských prostor. 

Metrostav / Palmovka 3, s.r.o.
ve výstavbě
VÍCE O PROJEKTU
Bytový dům Kotlaska

Bytový dům Kotlaska

zdroj: spis. zn. MCP8 023307/2009/OV.Hrd

Bytový dům Kotlaska nabídne 30 bytů. Celková podlažní plocha činí 2800 m. 

p. Šípek, p. Šípková
vydáno územní rozhodnutí
VÍCE O PROJEKTU
Bytový dům Rezidence Elite

Bytový dům Rezidence Elite

zdroj:

Rezidence Elite vytvoří na Palmovce 3100m obytných ploch. 

Katsumi, a.s.
vydáno stavební povolení
VÍCE O PROJEKTU
Bytový dům City Loft

Bytový dům City Loft

zdroj:

Projekt City Loft představuje záměr na vybudování bytového domu s 58 byty o celkové ploše 5 200 metrů.

City Loft s.r.o.
vydáno územní rozhodnutí
VÍCE O PROJEKTU
Polyfunkční dům při ulici Zenklova

Polyfunkční dům při ulici Zenklova

zdroj: Polyfunkční dům Zenklova s.r.o.

Polyfunkční dům Zenklova představuje záměr na vybudování 30 bytů, celkové plochy nezjištěny.

Polyfunkční dům Zenklova s.r.o.
vydáno územní rozhodnutí
VÍCE O PROJEKTU
Napojení Libeňského mostu na severní obchvat Libně

Napojení Libeňského mostu na severní obchvat Libně

zdroj:
Hl. město Praha / TSK / Crestyl
vydáno územní rozhodnutí
VÍCE O PROJEKTU
Rekonstrukce tramvajové tratě Palmovka - blok

Rekonstrukce tramvajové tratě Palmovka - blok

zdroj: Dopravní podnik hl. města Prahy
Hl. město Praha / DPP
vydáno územní rozhodnutí
VÍCE O PROJEKTU
Rekonstrukce tramvajové tratě Sokolovská, U Balabenky

Rekonstrukce tramvajové tratě Sokolovská, U Balabenky

zdroj: Dopravní podnik hl. města Prahy
Hl. město Praha / DPP
vydáno územní rozhodnutí
VÍCE O PROJEKTU
Předprostor nové budovy Úřadu MČ Praha 8

Předprostor nové budovy Úřadu MČ Praha 8

zdroj: MČ Praha 8

V návaznosti na dostavbu budovy tzv. Centra nová Palmovka, ve které bude umístěna radnice MČ Praha 8 a sídlo Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, vznikne i nové řešení prostranství před touto budovou. Projekt počítá s reprezentativním předprostorem s vodním prvkem, pobytovou loukou a obslužnou komunikací podél objektu.

MČ Praha 8
v přípravě
VÍCE O PROJEKTU
Nový mobiliář

Nový mobiliář

zdroj: MČ Praha 8

Celkem 6 nových prvků mobiliáře bude umístěno podél ulice Na Žertvách v blízkosti tramvajové zastávky. Kromě sezení poslouží mobiliář i k umístění vegetačních prvků, odložení zavazadla nebo krátkému posezení. Zbylé tři prvky budou umístěny v okolí křižovatky Palmovka (křížení ul. Na Žertvách a Zenklova). 

Dokument ke stažení

MČ Praha 8
realizováno
VÍCE O PROJEKTU
Palmovecký kopec: urbanistická vize lokality

Palmovecký kopec: urbanistická vize lokality

zdroj: MČ Praha 8

Studie předkládá novou vizi palmoveckého kopce – takového, který se znovu stává plnohodnotnou součástí Libně. V budoucnu tak může mít nové palmovecké centrum v těsné blízkosti vyhledávaný park s neuvěřitelným výhledem, sportovním i gastro zázemím a dominantou koule viditelnou z velké části Prahy.

MČ Praha 8
studie
VÍCE O PROJEKTU
Revitalizace libeňského parčíku  u Rokytky

Revitalizace libeňského parčíku u Rokytky

zdroj: MČ Praha 8
MČ Praha 8
realizováno
VÍCE O PROJEKTU
37 PROJEKTŮ

Co se již událo

Časová osa zachycuje hlavní kroky městské části Praha 8 a hlavního města Praha učiněné pro revitalizaci oblasti Palmovka. U jednotlivých kroků jsou ke stažení příslušné dokumenty.


Další podrobnější informace o projektu Palmovka 2030 jsou k dispozici na webu městské části Praha 8.

Počátek projektu
Září 2016
Duben 2017

Zpracována analytická studie oblasti Palmovka – z ní vyplývá nutnost vytvořit institucionální rámec pro revitalizaci oblasti na úrovni hlavního města.

Září 2017

Rada hl. m. Prahy vzala na vědomí návrh institucionálního nastavení pro revitalizaci oblasti Palmovka a zadala výběr koordinátora pro projektové a předprojektové aktivity.

Mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 8 došlo k dohodě ohledně financování dostavby budovy tzv. Centra nová Palmovka. V budově bude sídlit Úřad MČ Praha 8 a Zdravotní záchranná služba hl. m. Prahy. 

MČ Praha 8 zveřejnila seznam intervencí, resp. zásobník projektů, které mohou zkvalitnit život na Palmovce ještě před tím, než hl. m. Praha vyřeší celkovou urbanistickou a dopravní koncepci. 

Březen 2018

Magistrát hl. m. Praha Odbor strategických investic obsadil pozici koordinátora pro předprojektové a projektové aktivity k rozvoji území Palmovka. 

Duben 2018

MČ Praha 8 představila projekty rychlých intervencí na Palmovce: nový mobiliář pro ulici Na Žertvách, kavárnu s pódiem pro předprostor před Komerční bankou a infocentrum s rozhlednou u jihozápadního ramene křižovatky. 

K dispozici Návrh majetkové politiky v oblasti křížení Palmovka, který stanovuje základní cíle pro nezbytné majetkoprávní úpravy a konkrétní doporučení pro jednotlivá místa a plochy. 

května 2018

MČ Praha 8 představila návrh veřejného prostranství před novou radnicí Prahy 8 (Centrum nová Palmovka). Komentáře a připomínky byly zapracovány do výsledné Studie veřejného prostranství v oblasti křižovatky Palmovka - řešení předprostoru nové budovy úřadu MČ Praha 8

Červenec 2018

Studie Palmovecký kopec: urbanistická vize lokality předkládá novou vizi palmoveckého kopce – takového, který se znovu stává plnohodnotnou součástí Libně. V budoucnu tak může mít nové palmovecké centrum v těsné blízkosti vyhledávaný park s neuvěřitelným výhledem, sportovním i gastro zázemím a dominantou koule viditelnou z velké části Prahy.

Listopad 2018

Společnost Metrostav vypověděla v listopadu 2018 minulému vedení MČ Praha 8 smlouvu o výstavbě Nové Palmovky kvůli chybějícím znaleckým posudkům. Budoucnost budovy, ve které má sídlit radnice osmé městské části a Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy, nyní aktivně řeší nové vedení radnice. Více čtěte zde

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ